ពូមិនមែនពូដែលមិនមែនជាពូ

ពូមិនមែនពូដែលមិនមែនជាពូ

Testing The Theory That Even A College Girl Who Hates Old Dudes

ซายากะจัง" มารับบาทเป็นสาวสวยที่ต้องอาศัยอยู่ที่ห้องเพียงลำพัง เพราะแฟนของเธอนั้นต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยความที่เธอเซ็กส์จัดอยู่แล้ว เมื่อตอนที่แฟนเธออยู่เธอก็จะมักรบเร้าและขอจัดหนักแก้เงี่ยนอยู่เป็นประจำ ด้วยเหตุนี้เมื่อแฟนของเธอไม่อยู่ จึงทำให้เธอต้องเงี่ยนเหงาอยู่เพียงลำพัง และในตอนนั้น ข้างๆ ห้องของเธอนั้นก็ชายแก่ขี้เมา แถมสกปรกโสโครกย้ายเข้ามาอาศัย และมักจะมีพฤติกรรมแอบพา สาวๆ มาจัดหนักจนเสียงดังลั่นห้องอยู่เป็นประจำ


52

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน