ខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំស៊ីក (8336 ខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំថៃ

ខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំស៊ីក (8336 ខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំថៃ

Burial Truth Career Investigator Shingakuji Shingo Akira Tsurugi

คดีสังหารหมีบานปริศนา เมื่อนักสืบสาวต้องมาสืบคดีปริศนา จนรู้ความจริงของคดี แต่สุดท้ายเอาตัวไม่รอดเป็นเธอที่โดนเอง เรื่องนี้นำแสดงโดย Akari Tsumugi รหัส SHKD-836


120 min 299

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน