សក់ខ្លីចំនួន 273

សក់ខ្លីចំនួន 273

เห็นแว๊บแรกอดนึกนึกถึง Sora Shiina ทอมน้อยกรอยใจเลย ทรงคล้ายกันมาก จะต่างอย่างชัดเจนตรงนี้น้องคนนี้บางกรอบกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ความน่ารักสดใสไม่แพ้กัน รับประกันได้ว่าเธอจะต้องติดตลาดพี่ๆสายนิยมบางกรอบอย่างแน่นอน


562

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน