ឌិប - 028 កូហារស៊ូធ្វើដំណើរទៅទ្រីសេងថៃ AV

ឌិប - 028 កូហារស៊ូធ្វើដំណើរទៅទ្រីសេងថៃ AV

Beautiful Charter Girl Overnight OK Koharu Suzuki

เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวแนวท่องเที่ยว นำโดยนางเอกสาว โคฮารุ เป็นการเที่ยวสุดวิเศษ เพราะต้องค้างคืนที่รีสอร์ทน้ำพุร้อน ในระหว่างทางเธอก็จะมีภารกิจให้ทำ พอไปถึงเธอก็ต้องลงไปแช่ออนเซ็นแบบบ่อรวม ที่มีชายสามคนรอรับเธออยู่ เรื่องนี้นำแสดงโดย Koharu Suzuki รหัส DGL-028


120min 528

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน